Houtkantenplan

Projectdetails

Samenvatting

VLM werkt aan een Houtkantenplan voor Vlaanderen. Het plan heeft als doel het netwerk van houtige kleine landschapselementen te versterken als ruggengraat voor een klimaatrobuust en biodivers platteland. INBO draagt bij door het opstellen van een waardenkader en een set indicatoren.

De maatschappelijke waarden van houtkanten zijn talrijk, maar beperkt gedocumenteerd. Het betreft economische waarden (bv. bioenergie, compost,...), ecosysteemdiensten (zoals houtproductie, erosiepreventie, streekeigenheid,..) en de bijdrage aan biodiversiteit. Het belang van deze waarden verschilt naargelang de doelgroep (landbouwers, waterloopbeheerders, landschapsbeheerders, recreanten…). Het in kaart brengen van deze meervoudige waarden op een kwalitatieve manier is nuttig voor sensibilisering en kan vervolgens gebruikt worden om meetbare indicatoren te ontwikkelen voor duurzaam beheer van houtkanten, die rekening houden met economische waarden, biodiversiteit, ecosysteemdiensten en culturele waarden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum24/10/2231/12/26

Thematische Lijst 2020

  • Landbouw
  • Natuur & maatschappij