Advies betreffende de compensatie voor ongebruikte haventerreinen als foerageergebied voor bruine kiekendief

Geert Spanoghe (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1348 Downloads (Pure)

Uittreksel

Binnen de Waaslandhaven liggen een aantal restgronden (vaak braakliggende terreinen die men nu als industriegrond wenst te ontwikkelen) die het leefgebied vormen voor de bruine kiekendief. Het Havenbedrijf wil een correcte inschatting maken van de concrete compensatieplicht bij verlies aan leefgebied voor deze vogelsoort. Het streefdoel van het Havenbedrijf bestaat er in om dit verlies aan leefgebieden op te vangen door de optimalisatie van het landbouwareaal, in de directe nabijheid van het bestaand havengebied. Ze vragen daarbij hoe dergelijke compensatie dient te worden toegepast en met welke factoren rekening dient gehouden te worden en onder welke voorwaarden die compensatie kan uitgevoerd worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-aug-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3992

Thematische lijst

 • Natuurinrichting
 • Landbouw (maatschappij)
 • Landbouw
 • Versnippering
 • Antwerpen
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Rode lijsten
 • Soortherstelprogramma's
 • Soortenbeheerplan
 • Soorten
 • Broedvogels
 • Soortenbeschermingsplan

Dit citeren