Advies betreffende de motivatie voor de aanduiding van de Bodskenpolder en Buitenland Schoor te Bornem als habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied en VEN-gebied

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1550 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Waterwegen en Zeekanaal nv wil in het gebied 'Bodskenpolder en Buitenland Schoor' te Bornem slikken en schorren (als onderdeel van de Hingenepolder) aanleggen. In dit gebied heeft OVAM een ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek laten opmaken waaruit blijkt dat een sanering nodig is. Het is de bedoeling dat beide projecten op elkaar afgestemd worden. In dit advies worden de motieven opgelijst voor de aanduiding van dit gebied als Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn- en VEN-gebied. Er wordt ook bekeken of er een ontwikkelingsvisie is voor dit gebied in het kader van het Sigmaplan en de compensatie voor de ontdubbeling van de N16 (Scheldebrug). Er wordt nagegaan of er eventueel richtlijnen gegeven kunnen worden voor de sanering en ontpoldering v
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-dec-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2427

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurherstel
  • Milieu
  • Slikken en schorren
  • Verontreiniging
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren