Advies betreffende het Habitatrichtlijnhabitat '7220 - kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)' in het Habitatrichtlijndeelgebied Hallerbos

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1665 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de Speciale beschermingszone Hallerbos (en omgeving) ligt het habitattype ‘7220 kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)’. Het beleidsdoel luidt: “maximaal behoud van de kalkrijke bronzones en brondebieten. Voorzien van voldoende buffering van deze habitats. Behoud en verbetering van de milieukarakteristieken: waterkwaliteit grondwater, specifieke chemische samenstelling grondwater, brondebieten, ….” . Op vlak van beheer ligt de focus op het uitwendige beheer waarbij gestreefd wordt naar behoud van de natuurlijke waterhuishouding en het vermijden van eutrofiëring en betreding. Om te kunnen sturen op dit uitwendige beheer is van het belang om beter inzicht te krijgen in het voorkomen van het habitattype in het SBZ Hallerbos evenals de relaties met de omgeving.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-jun-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3805

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur
  • Flora
  • Vallei- en moerasbossen
  • Vermesting
  • Habitats

Dit citeren