Advies betreffende potenties voor ontwikkeling en herstel van het Natura2000 habitattype 3150 in de vallei van Groenendaal en de Koningsvijvers in het Habitatrichtlijngebied Zoniënwoud

Luc Denys (Hoofdauteur), Daniel De Charleroy, Kris Vandekerkhove

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1879 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Zoniënwoud is het herstel van het Natura2000-habitattype 3150 (van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition). In het beheerplan van het Zoniënwoud worden maatregelen voorzien voor de implementatie van deze doelstelling. Dit advies gaat na of de beheerdoelstellingen voor het herstel van het habitattype 3150 correct geformuleerd zijn en of de voorgestelde maatregelen volstaan om de gekende knelpunten op te lossen. Daarnaast wordt nagegaan of de instandhoudingsdoelstellingen en de recreatieve doelstellingen verenigbaar zijn op de voorgestelde locaties en onder welke voorwaarden binnen dit habitat hengelmogelijkheden te organiseren zijn.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-dec-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2820

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Stilstaande wateren
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren