Advies over de criteria voor habitatgeschiktheid voor de kamsalamander in het kader van translocatie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

981 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het Soortbeschermingsprogramma kamsalamander wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op herstel van leefgebied en optimalisatie ervan. Er zijn enkele populaties waar volgens de beheerders het leefgebied voldoet aan de nodige eisen en waar de kamsalamanders het nog steeds niet goed doen of waar de populatie toch plots een enorme terugval kent. Om na te gaan of deze populaties zich wel degelijk in optimaal leefgebied bevinden is een lijst van criteria wenselijk waaraan we die leefgebieden kunnen toetsen alvorens we overgaan naar een volgende stap. Pas dan kan eventueel gekeken worden naar de mogelijkheid tot translocatie met het oog op genetische verrijking om de populaties in een gunstige staat van instandhouding te kunnen brengen op lange termijn.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-mei-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4332

Thematische lijst

  • Beheer van fauna
  • Amfibieën en reptielen
  • Soorten

Dit citeren