Advies over de depositiesnelheid van vermestende/verzurende depositie

Johan Neirynck (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  182 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor alle vergunningsplichtige activiteiten, plannen en programma’s die, afzonderlijk of in combinatie, een betekenisvolle aantasting kunnen veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, moet een passende beoordeling gemaakt worden. Voor het bepalen van die potentiële impact zijn praktische wegwijzers opgesteld. In de praktische wegwijzers ‘eutrofiëring via lucht’ en ‘verzuring’ worden voor verschillende landgebruiktypes (gras, loofbos, naaldbos, heide en bebouwing) depositiesnelheden vermeld voor de polluenten SO2, NO2 en NH3. In dit advies wordt nagegaan of de depositiesnelheden die in beide praktische wegwijzers vermeld worden, toegewezen kunnen worden aan Natura2000 habitattypen.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 18-mei-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3286

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Verzuring
  • Beleid
  • Vermesting

  Dit citeren