Advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1897 Downloads (Pure)

Uittreksel

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. Hierdoor zag de overheid zich genoodzaakt om beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen op te leggen. De Vlaamse Overheid werkt intussen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. Het doel is om bij waterschaarste weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Een belangrijk luik hierbij is de afweging of en wanneer maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen in waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen. In dit advies gaat het INBO na welke ecologisch relevante bevaarbare waterlopen opgenomen moeten worden in de ecologische kwetsbaarheidskaart en wanneer een captatieverbod op bevaarbare waterlopen aangewezen is.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 30-apr-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4183

Thematische lijst

 • Soorten en biotopen
 • Vissen
 • Vismigratie
 • Fauna
 • Soortenbeleid
 • Oppervlaktewater
 • Kaderrichtlijn Water
 • Stromende wateren
 • Klimaat
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Beleid
 • Beheer van water
 • Milieu
 • Biotopen

Dit citeren