Advies over de ecologische onderbouwing van de genomen maatregelen in windturbineproject Tongeren/Vreren

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1463 Downloads (Pure)

Uittreksel

Deze adviesvraag gaat over een gepland windpark van vier windturbines waarbij er enkele milderende maatregelen voorgesteld worden. Het geplande windpark wordt voorzien in een gebied (met risicoklasse 2) dat belangrijk is voor akkervogels volgens de deelkaart ‘akkervogelgebieden’ in de Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines van het INBO. Om de negatieve trend in de populaties van akkervogels tegen te gaan in Vlaanderen, kunnen landbouwers in deze gebieden beheerovereenkomsten afsluiten. In het kader van het Soortbeschermingsprogramma grauwe kiekendief werd het gebied van het geplande windpark tevens aangeduid als beheergebied voor deze soort. Het geplande windpark situeert zich binnen een prioritaire maatregelenzone waar maatregelen getroffen dienen te worden ten gunste van deze soort.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-dec-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4245

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Windenergie
  • Akkervogels
  • Soorten

Dit citeren