Advies over de impact van recreatieve kano- en kajakvaart op de Dommel in het Hageven

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

219 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op het traject van de Dommel door het Habitatrichtlijngebied ‘Het Hageven’ zijn er commerciële kano- en kajakafvaarten. De Dommel en haar oevers zijn essentieel om een goede staat van instandhouding voor rivierhabitat 3260 en heel wat vogelsoorten te bereiken. De intensieve kanovaart kan een knelpunt vormen voor het bereiken van die goede staat van instandhouding. In dit advies onderzoeken we de mogelijke impact van verstoring door geluid, afkalving oevers, schade aan oever- en watervegetatie, opwerveling waterbodem, vernietiging beverburchten… aan de hand van beschikbare literatuur en bekijken we of de mogelijke en waargenomen effecten de natuurdoelen in de weg kunnen staan. Daarnaast formuleren we mitigerende maatregelen om de impact zo laag mogelijk te houden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-okt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4684

Thematische lijst

  • Stromende wateren
  • Kaderrichtlijn Water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Watervogels
  • Recreatie
  • Recreatie en Toerisme
  • Broedvogels

Dit citeren