Advies over het grondwatermeetnet in het reservaat De Ronde Put te Mol-Postel

Piet De Becker (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1352 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het Vlaams reservaat “De ronde put” in Mol-Postel hebben zich op de venige bodem vrij goed ontwikkelde natte heide vegetaties ontwikkeld. Omdat op sommige plaatsen de veenlaag verdroogd is en er ook heel wat grondwaterwinningen in de omgeving zijn, vindt de beheerder het belangrijk om de grondwaterpeilen te monitoren. Een aantal peilputten zijn echter onbruikbaar geworden. De beheerder vraagt om het meetnet te optimaliseren. Hiervoor is kennis ecohydrologisch systeem nodig. A.d.h.v. de meetgegevens, hydrografie, geologische opbouw en topologie wordt dit beschreven. Daarna wordt bekeken wat de natuurlijke potenties en doelen zijn en of die doelen haalbaar zijn met de huidige waterpeilen en –kwaliteit. Tevens wordt aangegeven welke meetpunten in de toekomst best verder opgevolgd worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-sep-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3667

Thematische lijst

  • Heiden en hoogveen
  • N2000 gebieden
  • Beheer van water
  • Grondwater

Dit citeren