Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2023

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

605 Downloads (Pure)

Uittreksel

Sinds de vorige uitgave (2020) brachten we 49.000 ha opnieuw in kaart via terreinbezoeken. Dit gebeurde vooral in gebieden met hogere natuurwaarde. In landbouwzones en bebouwd gebied is bovendien ongeveer 48.000 ha geactualiseerd op basis van recente luchtfoto’s en andere kaarten zoals die van percelen in landbouwgebruik.

Biologische waarderingskaart
De BWK is een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van het hele Vlaamse Gewest. De inventaris omvat de bodembedekking (bebouwing, moeras, bos...) en de aanwezige vegetatie (droge heide, rietmoeras, eiken-berkenbos...). We besteden ook aandacht aan kleine landschapselementen zoals poelen, bomenrijen en houtkanten. Een inkleuring met groentinten geeft de biologische waarde weer. Zo krijgt de gebruiker snel een indruk van de natuurwaarde van een gebied.

Natura 2000-habitatkaart
De Natura 2000-habitatkaart geeft informatie over de verspreiding en de oppervlakte van de Europees beschermde habitattypen. Ook de Vlaamse regionaal belangrijke biotopen (rbb's) zijn opgenomen in deze kaart. Rbb's staan niet op de Europese beschermingslijst , maar zijn naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit wel vergelijkbaar. In Vlaanderen genieten ze daarom ook bescherming in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s33
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.31

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Dit citeren