Hoofdstuk 25 ecosysteemdienst regulatie van waterkwaliteit

Dirk Vrebos (Hoofdauteur), Jan Staes, Sander Jacobs, Kris Van Looy, Patrick Meire

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1005 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De ecosysteemdienst regulatie waterkwaliteit (mbt. nutriënten) wordt optimaal geleverd in de overgang tussen zuurstofrijke en zuurstofarme omstandigheden in de (water)bodem of in het sediment, die vaak voorkomen in moerassige gebieden.
  De mechanismen van nutriëntenverwijdering en hun biologische componenten zijn vrij goed gekend maar door de grote ruimtelijke variatie moeilijk in kaart te brengen op grote schaal.
  De vraag naar stikstof- en fosfor verwijdering uit afval- en oppervlaktewater is erg hoog door de hoge emissies van nutriënten door huishoudens, industrie en landbouw naar het milieu, en de daaruit volgende slechte toestand van de waterlichamen.
  Een groot deel van de huishoudelijke en industriële vuilvracht wordt gezuiverd in waterzuiveringsstations, maar deze zuivering is momenteel niet voldoende om, samen met het huidige zelfzuiverend vermogenaan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (vraag) te voldoen.
  Het vermogen tot regulatie van waterkwaliteit door ecosystemen wordt verlaagd door hun slechte ecologische en hydromorfologische toestand.
  Weloverwogen morfologische en hydrologische ingrepen in oeverzones en waterlopen kunnen het zelfzuiverend vermogen van ecosystemen sterk doen toenemen en kunnen een mogelijk efficiënte maatregel zijn om de waterkwaliteit verder te verbeteren.
  Een monetaire waardering van regulatie waterkwaliteit is eventueel mogelijk via vermeden boetes of het milieukostenmodel, maar de grootste waarde van deze dienst ligt echter in het ondersteunen van een (verbeterde) levering van andere ecosysteemdiensten.
  Een verbeterde ecologische en morfologische toestand van waterlopen en oeverzones kan mee zorgen voor een hogere biodiversiteitswaarde en een betere levering van andere ecosysteemdiensten.
  De dienst regulatie waterkwaliteit, met de maatregelen qua aanbod, vraag en gebruik, valt beleidsmatig perfect onder de kaderrichtlijn water en gerelateerde normen en beheermaatregelen.
  De grote hoeveelheden beschikbare data en indicatoren zouden mits doorgedreven analyse, aanvullend onderzoek en invulling van een aantal belangrijke kennishiaten kunnen worden gebruikt om effectieve indicatoren voor deze ecosysteemdienst te ontwikkelen.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina's54
  StatusGepubliceerd - 9-mei-2014

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2014.2001010

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Beleid
  • Maatschappij

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B002-biofysica
  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • ecosysteemdiensten
  • aquatisch beheer
  • waterbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Hoofdstuk 25 ecosysteemdienst regulatie van waterkwaliteit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren