De ontsnipperingstool: handleiding en resultaten van de 'Eerste Run'

Maarten van der Meulen (Hoofdauteur), Inge Uljee, Joris Everaert, Guy Engelen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De OntsnipperingsTool (OT) is een praktisch inzetbaar software-instrument dat een modelmatige aanpak biedt om verkeersinfrastructuur in Vlaanderen te ontsnipperen. Het kwantificeert de effecten van ontsnippering op leefgebieden (migratie- en leefhabitat) van soorten.
  Barrières verdelen het potentiele leefgebied van een dier in snippers. De OT ontsnippert door steeds de hoogst gewaardeerde snipper te zoeken die aan een nog hoger gewaardeerde snipper verbonden kan worden via een ontsnipperingsmaatregel op de barrière.
  Het effect van ontsnipperen wordt gekwantificeerd door, per barrière, op een locatie, voor het gebied aan de ene en de andere kant ervan, de score te bepalen, om vervolgens, voor de best scorende locatie, te berekenen hoeveel die aan score toeneemt na het weghalen van de barrière. De score op een locatie is de som van de waardering van het gebied binnen een straal waarvan de grootte afhankelijk is van de soort, gewogen met de afstand tot de locatie en de cumulatieve barrières die overwonnen moeten worden. De kwantificering per soort wordt gewogen gesommeerd tot een totaal voor alle soorten tezamen.
  Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is dat de score van een ontsnippering afhankelijk is van eerdere ontsnipperingen. Eerdere ontsnipperingen kunnen een score op een locatie zowel doen verhogen als verlagen. Daarom wordt in de uitvoertabellen van de OT naast de berekende score voor elke ontsnippering T nog 1 extra kolom toegevoegd, namelijk de gewogen som score van die locatie in de startsituatie.
  Runs van de OT worden inhoudelijk voorbereid door de opdrachtgevers en INBO, en uitgevoerd door VITO op zijn rekencluster. De benodigde rekentijd voor de gevraagde 54 scenario’s waarvan sprake in het document was ongeveer 2 weken, maar in doorlooptijd ongeveer 1 dag omdat de berekeningen parallel uitgevoerd worden op het rekencluster.
  De uitvoer van een run voor een scenario is een shapefile met de locaties van de ontsnipperingen met de gebruikte ontsnipperingsmaatregel, de score, ook per soort, en een extra indicatoruitvoer per soort naast die score.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieMol
  Uitgave2016/RMA/R/0543
  Aantal pagina’s38
  PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2016

  Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soortenbeleid
  • Transport
  • Versnippering
  • Ruimte
  • Fauna

  Beleidsmatig

  • soortgericht natuurbeheer
  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
  • beslissingsinstrumentarium
  • biodiversiteitsbeleid
  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
  • ruimtelijk beleid

  Vrije trefwoorden

  • versnippering
  • ontsnippering
  • ontsnipperingstool
  • leefgebied
  • soorten
  • prioriteit

  Dit citeren