Ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek i.f.v. herstelmaatregelen aan Achelse kluis

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2584 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Langs de grens van Vlaanderen met Nederland steunt het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan concrete acties om de samenhang tussen de Europese beschermde natuurgebieden aan beide zijden van de grens te versterken. In dit kader vormt het vennengebied aan de Achelse Kluis (noorden van de
  Limburgse Kempen) een belangrijke schakel om een grensoverschrijdend
  aaneengesloten complex van schrale graslanden, heide en bos te herstellen.
  In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos onderzocht het INBO de hydrologische kenmerken en de bodemtoestand van dit gebied met het oog op het herstel van een heidelandschap.
  Het studiegebied aan de Achelse Kluis omvat recent uit gebruik genomen akkerland, droge bossen, vennen en relicten van vochtige en droge heide. Het INBO bestudeerde de invloed van drainering en bemesting in het gebied: uit historische bronnen blijkt dat de oppervlakte van de vennen en voedselarme vegetatietypen in het verleden veel groter was dan vandaag. De huidige
  nutriëntenrijkdom in de bodem van de voormalige akkers is ook weinig compatibel met de ontwikkeling van heidevegetatie. Onze studie bespreekt de effectiviteit van afgraven en uitmijnen (het onttrekken van fosfaat aan de grond door middel van het oogsten en afvoeren van een gewas zonder fosfaatbemesting) om de fosfaatvoorraad in de bodem van de voormalige akkers naar omlaag te brengen. Er wordt ook aandacht besteed aan het herstel van de waterhuishouding van het gebied en van het vennensysteem. Dit onderzoek vormt een belangrijke stap naar de uitvoering van concrete herstelmaatregelen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s178
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2011

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel
  Nr.INBO.R.2011.6

  Thematische lijst

  • Grondwater
  • Natuurherstel
  • N2000 gebieden
  • Vermesting
  • Verdroging

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B260-hydro-ecologie
  • B270-plantenecologie

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • natuurbeheer

  Geografische lijst

  • Limburg

  Vrije trefwoorden

  • bodem
  • bodemchemie

  Dit citeren