Ecologisch onderbouwde scenario’s voor moerasontwikkeling en hydrologisch herstel in De Zegge en Mosselgoren

Piet De Becker (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

305 Downloads (Pure)

Uittreksel

De natuurreservaten de Zegge en Mosselgoren behoren tot een Habitatrichtlijngebied. Voor dit gebied legde de Vlaamse overheid een aantal instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vast, waaronder de realisatie van (laagveen)moeras, herstel van moerasvogelpopulaties en herstel van de natuurlijke hydrologie. In een deel van De Zegge worden indicaties gevonden voor verdroging. Ontwatering en verdere inklinking van de veenbodems in het aangrenzende landbouwgebied is een van de oorzaken. In dit advies geeft het INBO een aantal scenario’s voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 3-apr-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3863

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Verdroging
  • Beheer van water
  • Milieu
  • Grondwater
  • Beheer
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid

Dit citeren