Haalbaarheidsstudie (her)introductie grote modderkruiper – Luik 1a. Habitateisen Literatuurstudie naar habitateisen

Claude Belpaire, Johan Coeck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2177 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport is een eerste onderdeel van een bredere studie naar de opportuniteit, mogelijkheden en haalbaarheid van de (her)introductie van de grote modderkruiper Misgurnus fossilis in Vlaanderen. Deze brede studie kadert in de internationale Natura 2000 richtlijnen om de soort en zijn habitat te beschermen/herstellen. Ze omvat (1) een literatuurstudie van de habitateisen van de soort, (2) een veldstudie naar de geschiktheid van Natura 2000 gebieden voor succesvolle (her)introductie, (3) een studie naar de mogelijkheden om met e-DNA technieken de verspreiding en populaties beter in beeld te brengen, en tenslotte (4) een studie naar de haalbaarheid van de kweek van grote modderkruiper ten behoeve van (her)introductieprojecten. Voorliggend rapport betreft de literatuurstudie rond de habitatveriesten van de soort.
  In een eerste hoofdstuk geeft dit rapport een update van de kennis van de verspreiding van de grote modderkruiper in Vlaanderen. Zowel historische informatie over de verspreiding, als de meer recente inventarisatiegegevens voor Vlaanderen worden samengevat. Over de laatste vijf jaar werden slechts op één locatie in Vlaanderen (nl. de Demermeander Prinsenhof te Kuringen) nog grote modderkruipers visueel waargenomen. Een kort hoofdstuk gaat in op mogelijke onderzoeks- en inventarisatiemethodes.
  Verder worden zowel de drukken op de populaties als de mogelijke beheermaatregelen behandeld.
  De habitatvereisten van de soort worden aan de hand van een literatuurstudie besproken.
  Een hoofdstuk wordt besteed aan de identificatie van de kennisleemtes over de soort in Vlaanderen.
  Tenslotte wordt op basis van het literatuuronderzoek naar de habitatvereisten een methode voor evaluatie van de potentiële herintroductiegebieden voorgesteld.

  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s54
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jan-2016

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2016.11407313

  Thematische lijst

  • Vissen
  • Soortenbeschermingsplan

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren