Natura 2000 habitats : doelen en staat van instandhouding : versie 1.0 (ontwerp) onderzoeksverslag

G Heutz, Desiré Paelinckx

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3922 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn beogen de instandhouding van de natuurlijke leefmilieus en de wilde flora en fauna, via het aanduiden, beschermen en beheren van speciale beschermingszones in het Natura 2000 netwerk. De lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de habitattypen en de soorten waarvoor deze gebieden werden aangewezen in stand gehouden worden en zelfs hersteld worden (artikel 6 van de habitatrichtlijn). Hiertoe dient iedere lidstaat voor deze beschermingszones instandhoudingdoelstellingen op te stellen, die aangeven in welke ‘staat’ de habitats of soorten zich moeten bevinden om duurzaam te kunnen overleven. Het omschrijven van het begrip ‘gunstige staat’ is voorieder habitattype en iedere soort dus cruciaal.

  Vlaanderen heeft niet voor alle soorten en habitattypen van de richtlijnen een verantwoordelijkheid. Voor de volgende habitattypen en soorten die voor Vlaanderen bij Europa werden aangemeld moeten instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd worden:

  44 Habitattypen van de Bijlage II van de Habitatrichtlijn (Bijlage I van het Natuurdecreet).18 dier- en 4 plantensoorten van de Bijlage II van de Habitatrichtlijn (Bijlage II van het Natuurdecreet).30 dier- en 4 plantensoorten van communautair belang van de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Bijlage III van het Natuurdecreet).66 vogelsoorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn (Bijlage IV van het Natuurdecreet).

  In Vlaanderen vormt het Natura 2000 netwerk een belangrijk onderdeel van het gebiedsgericht natuurbeleid. Als dusdanig zullen de instandhoudingdoelstellingen mee de basis vormen voor de op te maken natuurrichtplannen en beheerplannen van reservaten en andere gebieden onder natuurbeheer. Daarnaast zijn de instandhoudingdoelstellingen ook in het vergunningsbeleid, bij de opmaak van een passende beoordeling voor ingrepen, ... noodzakelijk. Het voorliggende rapport gaat specifiek in op de beoordeling van de staat van instandhouding van de voor Vlaanderen relevante Natura 2000 habitattypen, en op de methode die gehanteerd kan worden voor de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor de habitatrichtlijngebieden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina’s296
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2005

  Publicatie series

  NaamVerslag van het Instituut voor Natuurbehoud
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud: Brussel
  Volume3

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren