Natuurrapport 2023 - uitdaging 1: schade door droogte en overstromingen beperken. Achtergrondrapport: de uitdaging doorgelicht op basisvan interviews en documentanalyse.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoekpeer review

326 Downloads (Pure)

Uittreksel

Onze hoge bevolkingsdichtheid, de verstedelijking en de sterk gewijzigde waterhuishouding maken Vlaanderen kwetsbaar voor waterschaarste en wateroverlast. Toenemende weersextremen als gevolg van de klimaatverandering versterken de problemen. Via de Green Deal wil de EU tegen 2050 minder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Ze spoort lidstaten aan om maximaal in te zetten op natuurgebaseerde oplossingen, om hulpbronnen zoals water efficiënter te gebruiken en om ecosystemen te beschermen en te herstellen. Ecosystemen kunnen regenwater vasthouden en zo helpen om de grondwatervoorraad aan te vullen en om piekafvoeren in rivieren te vermijden. Valleien vangen
overstromingswater op, waardoor het risico op wateroverlast elders afneemt.
Dit rapport onderzoekt welke stappen het beleid kan zetten om de impact van droogte en overstromingen te beperken via natuurgebaseerde oplossingen. Hoe kan het Vlaamse beleid meer ruimte creëren voor rivierprocessen en zo het waterbufferend vermogen van valleien vergroten? Hoe kan het beleid het hydrologisch herstel van infiltratie- en retentiegebieden realiseren om piekafvoeren te vermijden en om grondwaterreserves aan te vullen?
We gaan op zoek naar de hefbomen van het beleid, de resultaten die het tot hiertoe opleverde, de barrières die het ondervond en mogelijke oplossingspaden. De beschrijving van de uitdaging en de hefbomen die het beleid momenteel inzet, steunt op bestaande studies, beleidsdocumenten en enkele eigen data-analyses. Voor de barrières en oplossingspaden vertrekken we van interviews met beleidsexperten, wetenschappers en het middenveld, uitgevoerd in het voorjaar van 2022.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s64
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.37

Thematische Lijst 2020

 • Natuur & maatschappij
 • Beschermde natuur
 • Klimaat
 • Water

Thematische lijst

 • Overstromingsgebieden
 • Klimaat
 • Beheer van water
 • Natuurrapport

EWI Biomedische wetenschappen

 • B260-hydro-ecologie
 • B003-ecologie

Beleidsmatig

 • waterbeleid
 • biodiversiteitsbeleid
 • klimaatbeleid (incl. biomassa-energie en koolstofopslag)
 • waterbeheersing

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • Overstromingen
 • Droogte

Dit citeren