Revealing patterns of nocturnal migration using the European weather radar network

Cecilia Nilsson, Adriaan M. Dokter, Liesbeth Verlinden, Judy Shamoun-Baranes, Baptiste Schmid, Peter Desmet, Silke Bauer, Jason Chapman, Jose A. Alves, Phillip M. Stepanian, Nir Sapir, Charlotte Wainwright, Mathieu Boos, Anna Górska, Myles H. M. Menz, Pedro Rodrigues, Hidde Leijnse, Pavel Zehtindjiev, Robin Brabant, Günther HaaseNadja Weisshaupt, Michal Ciach, Felix Liechti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1770 Downloads (Pure)

Zoekresultaten