Seabirds@risk: Gevoeligheidskartering voor antropogene verstoring van zeevogels op zee

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

181 Downloads (Pure)

Uittreksel

De belangrijkste bronnen van antropogene verstoring van zeevogels op de Noordzee zijn offshore windparken, scheepvaart, visserij, recreatie en zandwinning. Het voorzorgsprincipe in acht genomen is het belangrijk dat er op zee niet enkel voor menselijke activiteiten maar ook voor vogels ruimte wordt gereserveerd, in de vorm van een gebied waar zeevogels ongestoord kunnen rusten en foerageren. De in dit rapport voorgestelde zoekzone voor afbakening van zo’n marien reservaat ter hoogte van de Vlaamse Banken bevindt zich volledig buiten belangrijke scheepvaartroutes en offshore windpark-concessiegebieden, en tegelijk integraal binnen Habitatrichtlijngebied.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s46
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.53

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Dit citeren