Vaatplanten

Wouter Van Landuyt, Sam Provoost, M Leten, Griet Ameeuw, G Rappé

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  218 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Vaatplanten vormen een belangrijke taxonomische groep omwille van de relatief hoge soortenrijkdom en het functioneel belang binnen het ecosysteem. Globaal wordt 65 % van de Vlaamse flora ook aan de kust gevonden, recent betreft het ca. 750 taxa. De gegevens wijzen op een verhoging van het soortenaantal maar gezien de sterk toegenomen inventarisatie-inspanning is deze trend niet met zekerheid aan te tonen. Wel duidelijk is de kwalitatieve verschuiving. De perioden 'voor 1940' en 'na 1972' vertonen slechts 60% gelijkenis wat betreft florasamenstelling. Ruim de helft van de recent opgedoken soorten behoort niet tot de inheemse flora. Kustspecificiteit komt binnen de flora tot uiting in een hoger aantal plantensoorten aangepast aan zilte, droge, kalk- en lichtrijke standplaatsen. Duinspecifieke of -preferentiële soorten vinden we in verschillende ecotooptypen: zilte slikken en schorren en op het hoogstrand; in dynamische duinen; in droge, kalkrijke mosduinen en graslanden; in kalkrijke struwelen en jonge duinvalleien. Droge duingraslanden vormen de soortenrijkste ecotoop en herbergen ca. 50 aandachtssoorten. Bij het merendeel van de ecotopen ligt dit aantal tussen 20 en 30. Mosduinen en stuivende duinen zijn van nature soortenarmer maar toch worden in elk een tiental aandachtssoorten gevonden. Bossen en graslanden op ontkalkte bodems zijn beduidend armer aan [aandachts]soorten dan de binnenlandse pendanten. In het sterk veranderde kustlandschap is ook de flora gewijzigd. De toename van bos- en struweelsoorten vormt de meest uitgesproken trend. In de droge kruidachtige vegetaties is vooral een verschuiving vast te stellen naar een minder kustspecifieke soortensamenstelling. Verder is een duidelijke achteruitgang vast te stellen van freatofyten en van schorrensoorten.
  TaalNederlands
  TitelLevende duinen : een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust
  Aantal pagina's38
  Datum2004
  StatusGepubliceerd - 2004

  Thematische lijst

  • Flora
  • Kust en Estuaria

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid

  Geografische lijst

  • duinen

  Dit citeren