Visbestandopnames in Vlaanderen in het kader van het Referentiemeetnet -Bemonsteringsresultaten 2020

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

817 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport geeft de bemonsteringsresultaten weer van viscampagnes uitgevoerd op beken en rivieren in 2020. We bemonsterden 85 locaties: op één plaats vingen we geen vis. Op de overige locaties varieert de soortendiversiteit tussen 1 en 16 soorten.
In totaal troffen we 42 vis- en rondbeksoorten aan. De meest verspreide soort is blankvoorn, gevolgd door paling. Daarna volgen baars, riviergrondel en driedoornige stekelbaars. Wat betreft niet-inheemse soorten staat enkel blauwbandgrondel in de top 10 van gevangen soorten. De Europees beschermde bittervoorn vingen we op 21 % , beekprik op 12 % en kleine modderkruiper op 11 % van de meetplaatsen.
We bespreken ook de EQR-waarden (Ecological Quality Ratio) van de bemonsterde waters, zij zijn een maat zijn voor de ecologische toestand van een waterlichaam. Slechts 7,5 % van de bemonsterde locaties op de beken en rivieren bevindt zich in de door de Kaderrichtlijn Water vereiste ‘goede toestand’. De meeste locaties - 57,5 % - bevinden zich in een ‘matige toestand’, 29 % heeft een ‘ontoereikende kwaliteit’ en 6 % krijgt een beoordeling ‘slechte kwaliteit’.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s87
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.33

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren