Vlaanderen.be

Project

Vegetatiekartering MONEOS (De Vlaamse Waterweg nv)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit onderzoek kadert in het MONEOS-programma van de VNSC (Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie).
Schorvegetaties zijn een vereist biologisch kwaliteitselement in de beoordeling van de ecologische toestand van overgangswateren voor de Kaderrichtlijn Water. Ook voor de Europese Habitatrichtlijn tellen ze mee in het vaststellen van de lokale staat van instandhouding (LSVI), als habitattype en als leefgebied voor soorten.
De ruimtelijke spreiding, de kwaliteit en de evolutie van de schorvegetaties in de Zeeschelde en haar zijrivieren onder getij-invloed worden opgevolgd. Hiertoe worden herhaalde gebiedsdekkende vegetatiekaarten en vegetatieopnames uitgevoerd. Nagaan welke omgevingsvariabelen de variatie in de vegetatie bepalen (topografie, hydrologie, bodem en beheer) en hoe deze wijzigen, moet toelaten om veranderingen in de vegetatie te verklaren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/23
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties