Vlaanderen.be

Project

Evaluatie jachtreglementering

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Naar aanleiding van de eerste principiële goedkeuring van het wijzigingsdecreet van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 is tussen de meerderheidspartijen afgesproken dat, naar aanleiding van de schrapping van de verplichte vijfjaarlijkse hernieuwing van het Besluit van de Vlaamse Regering rond de opening van de jacht, het ANB en INBO een gezamenlijk evaluatierapport over de voorbije jachtopening (2013-2018) aan de minister voorleggen.

Een stappenplan hiervoor werd voorgelegd aan en goedgekeurd door het Kabinet.

Fase 0 : Vooroverleg INBO/ANB over beleidslogica (2018)

Fase 1 : 2018
Reconstructie van de beleidslogica achter het tot stand komen van de regelgeving betreffende jacht in de periode 2013 -2018. ANB zal, op basis van een schema aangeleverd door INBO, de beleidslogica achter de verschillende wijzigingen van het laatste openingsbesluit, administratiebesluit en voorwaardenbesluit in kaart brengen. De beleidslogica omvat een vooropgesteld, nagestreefd effect, alsook het aangeven van de determinanten waarop de beleidsinitiatieven willen inwerken. Voor zowel het uiteindelijk nagestreefde effect als de determinanten dienen meetbare indicatoren uitgewerkt/opgevolgd te worden. Deze laatste groep indicatoren is er een van eerste orde, in die zin dat deze kan beschouwd worden als een instrument om de hefboom van het gewijzigde beleid te kunnen meten (directe output). Het uiteindelijke maatschappelijke effect wordt echter ook door andere elementen beïnvloed die meebepalend zullen zijn voor de impact van de verwezenlijkte output van het beleidsinitiatief op de nagestreefde uiteindelijke effecten en maatschappelijke noden
.
Fase 2 : najaar 2018
In een tweede fase zullen de beschikbare informatiebronnen geïdentificeerd worden door het INBO en nagegaan worden in hoever de nodige data en wetenschappelijke analyses voorhanden zijn voor het beantwoorden van de twee hogervermelde beleidsevaluatievragen. Kennislacunes voor het beantwoorden van deze vragen zullen geïnventariseerd worden.

Fase 3: 2019
Aan de hand van de beschikbare informatie zal INBO voor zoveel mogelijk wildsoorten (met voorrang de soorten waarvoor de jacht momenteel geopend is en die waarvoor de schade of het populatieniveau ter discussie staat) de beleidsevaluatie uitgevoerd worden door de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze evaluatie zal zowel gebeuren voor wat betreft het niveau van de uitvoering van de vooropgestelde beleidsinstrumenten als van het al dan niet bereiken van de vooropgestelde determinanten. Aan de hand van bovenstaande evaluatie zullen knelpunten in de huidige regelgeving bepaald worden.

Voor de geïdentificeerde kennislacunes zal aangegeven worden welke beleidsevaluatievragen door deze lacunes niet beantwoord kunnen worden en hoe deze kennislacunes in de toekomst weggewerkt zouden kunnen worden (benodigde informatie naar de toekomst toe).

StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/19

Thematische lijst

Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties