Vlaanderen.be

Project

Ex situ kweek vroedmeesterpad (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

De opdracht betreft de kweek van de vroedmeesterpad in kader van het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor Vroedmeesterpad dat eind 2017 bij ministerieel besluit werd goedgekeurd. Dit SBP beoogt het realiseren van de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen voor de soort, met name: minstens twintig populaties van vroedmeesterpad met telkens minstens tweehonderd roepende mannetjes. Uit de analyse van de actuele populaties blijkt enerzijds dat er geen twintig populaties meer zijn, daarnaast liggen de huidige aantallen in de resterende populaties flink onder de tweehonderd roepende mannetjes per populatie. Een aantal populaties bestaan zelfs nog maar uit slechts enkele roepende mannetjes. De kans op overleving van dergelijke populaties is, wegens het erg beperkt aantal resterende individuen, op korte termijn wellicht erg klein geworden, zelfs indien het leefgebied alsnog optimaal zou worden hersteld. Gezien verschillende populaties sterk geïsoleerd voorkomen, is het weinig waarschijnlijk dat genetische uitwisseling tussen populaties nog spontaan kan gebeuren binnen de huidige landschappelijke context. Om deze reden voorziet het SBP een geassisteerde genmigratie (via translocatie van individuen) als een essentieel onderdeel van het behoud van deze populaties.
ANB wenst de actie van het SBP omtrent kweek op te starten parallel aan het habitatherstel op het terrein. De onderzoeksopdracht omvat de opstart van het kweekprogramma van vroedmeesterpad.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/20
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties