Vlaanderen.be

Project

Monitoring vissen i.k.v. uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRW) en Habitatrichtlijn (HR)

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

De belangrijkste milieudoelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water is om tegen 2015 een goede oppervlakte- en grondwatertoestand in de verschillende Europese watersystemen te bereiken. De lidstaten moeten inspanningen leveren en de gemaakte vorderingen rapporteren. In het bijzonder zijn de lidstaten verplicht voor de oppervlaktewateren een specifieke ecologische monitoring uit te bouwen en uit te voeren. Daarnaast moeten de Natura 2000 soorten gebiedsdekkend in Vlaanderen gemonitord worden in uitvoering van de EU Habitatrichtlijn. Het vismeetnet verzamelt jaarlijks de nodige data om aan beide Europese rapportageverplichtingen te voldoen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/21
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties