Vlaanderen.be

Project

HabNorm 2.0 Standplaatsvereisten van (Europees beschermde) vegetatietypes

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

De Habitatrichtlijn vereist dat Europees beschermde habitattypes en leefgebieden van soorten in een gunstige staat van instandhouding worden gebracht en gehouden. Kennis over de milieuvereisten en floristische samenstelling van deze habitattypes en leefgebieden is dan ook essentieel.

Om tegemoet te komen aan de nood voor informatie van het abiotisch milieu voor Natura 2000-habitat(sub)types in Vlaanderen werd het INBO gevraagd om een referentiekader uit te bouwen voor de duurzame instandhouding van habitattypes in Vlaanderen. Habitatvereisten worden bepaald in relatie tot de voornaamste milieudrukken. Hiervoor wordt alle beschikbare informatie over de standplaats van het habitat(sub)type verzameld. Waar informatie ontbreekt, wordt aanvullend standplaatsonderzoek uitgevoerd. In proefvlakken wordt de floristische samenstelling bemeten en in relatie gebracht met meetwaarden voor bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- en/of luchtvariabelen. Voor elk meetpunt wordt de lokale staat van instandhouding bepaald. Op basis van deze kwantitatieve informatie kan voor ieder habitat(sub)type een gunstig abiotisch bereik worden afgeleid. Dit is het globale bereik van een milieuvariabele waarbinnen een habitattype kan functioneren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/201/01/28

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties