Vlaanderen.be

Project

Ecohydrologische studie LIFE Green Valleys (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In het kader van LIFE Green Valleys worden volgende Europese doelhabitats hersteld: Valleibossen, broekbossen en zachthoutooibossen (91E0); Blauwgraslanden (6410); Kalkmoeras (7230); Glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden (6510) en Open water met kranswiervegetaties (3140). In het project is voorzien om 5 ha in te richten als blauwgrasland (ontbossen, kappen struweel, afgraven, plaggen, …) en 0,5 hectare als kalkmoeras, op gronden die reeds in beheer zijn van Natuurpunt Beheer of tijdens het project aangekocht worden. Waar deze habitats gerealiseerd worden, wordt geadviseerd door experten. De informatie uit deze (studie)opdracht wordt daarbij mee in overweging genomen. Meer informatie over LIFE Green Valleys is te vinden op www.life-greenvalleys.be.

De opdracht omvat:
- uitvoeren van een ecohydrologische studie
- onderzoeken waar de potenties zitten voor herstel van de natuurtypes 6410; 7230; 91E0*; 6510, 3140
- controle grachtenkartering en in kaart brengen van de watervoerendheid en aanwezigheid van kwel
- aanduiden van de belangrijkste factoren die een invloed hebben op de hydrologie in het projectgebied (grondwaterwinningen, drainagenetwerk,…)
- in kaart brengen van de knelpunten zodat de opdrachtgever deze kan doorvertalen naar concrete acties (zowel beleidsstappen als herstelacties).
- in kaart brengen waar de quickwins liggen
- opmaken van een overzicht van abiotische randvoorwaarden van de natuurdoeltypes
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum17/03/201/07/21

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties