Vlaanderen.be

Project

Ecohydrologische studie LIFE Green Valleys (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In het kader van LIFE Green Valleys zullen de Europese doelhabitats: Valleibossen, broekbossen en zachthoutooibossen (91E0); Blauwgraslanden (6410); Kalkmoeras (7230); Glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden (6510) en Open water met kranswiervegetaties (3140) hersteld worden. In het project is voorzien om 5 ha in te richten als blauwgrasland (ontbossen, kappen struweel, afgraven, plaggen, …) en 0,5 hectare als kalkmoeras, op gronden die reeds in beheer zijn van Natuurpunt Beheer of tijdens het project aangekocht worden. De keuze waar deze habitats worden gerealiseerd wordt voorbereid door een expertenadvies. De informatie uit deze (studie)opdracht wordt daarbij mee in overweging genomen. Meer informatie over LIFE Green Valleys is te vinden op www.life-greenvalleys.be.

De opdracht omvat:
- uitvoeren van een ecohydrologische studie (situering van infiltratiezones/oorsprong kwelwater, bepaling of het kwelwater lokaal of regionaal is, werking lokale watersystemen)
- onderzoeken waar de potenties zitten voor herstel van de natuurtypes opgenomen in het LIFE Green Valleys project (6410; 7230; 91E0*; 6510, 3140)
- vlakdekkende controle grachtenkartering: aan hand van DTM en terreinbezoek het grachtenpatroon in kaart brengen (GIS-laag). In kaart brengen van de watervoerendheid en aanwezigheid van kwel (in winterhalfjaar) door terreinbezoeken (met als doel knelpuntdetectie).
- aanduiding van de belangrijkste factoren die een invloed hebben op de hydrologie in het projectgebied (grondwaterwinningen, drainagenetwerk,…)
- in kaart brengen van de knelpunten zodat de opdrachtgever deze kan doorvertalen naar concrete acties (zowel beleidsstappen als herstelacties).
- in kaart brengen waar de quickwins liggen en in beeld brengen waar er op beleidsniveau werk aan de winkel is
- Opmaken van een overzicht van abiotische randvoorwaarden van de natuurdoeltypes (hydrologie: kwaliteit, duurlijnen en gxg’s voor bodemchemie de relevante parameters) zodat de opdrachtgever ook in de toekomst dan zelf aan de slag kan. Deze randvoorwaarden dienen opgegeven te worden voor valleibossen, broekbossen en zachthoutooibossen (91E0), blauwgraslanden (6410), kalkmoeras (7230), glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden (6510) (incl. pimpernelgraslanden) en open water met kranswiervegetaties (3140).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum17/03/201/07/21

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties