Vlaanderen.be

Project

Opmaak en opvolging schorbeheerplan

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Op de Scheldeschorren rusten Natura 2000 doelen, enerzijds omwille van de aanwezige habitattypes, anderzijds als habitat voor soorten. De Vlaamse Waterweg moet er bij haar beheer en beleid over waken dat deze doelstellingen gerealiseerd worden en wenst te weten welk schorbeheer daartoe nodig/gewenst is. Waar en hoe is met andere woorden actief beheer van schorvegetatie wenselijk om te evolueren naar een goeie staat van instandhouding? .
Een schorbeheerplan kan door terreinbeherende verenigingen gebruikt worden om hun beheerwerken af te stemmen op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Anderzijds zal ook het beheer van de gecontroleerd gereduceerd getijdengebieden (GGG) uitbesteed worden. Ook voor deze gebieden moet dezelfde afweging gemaakt worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/23
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties