Vlaanderen.be

Project

PLANKLUIS - uitwerken planalternatieven voor bossengordel Kluisbos tot Koppenberg (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In de nieuwe opdrachtomschrijving “wenst het planteam voor het planningsproces Rond Ronse een aantal planalternatieven voor deze bosuitbreiding op te nemen in de scopingnota en mee te beoordelen in het op te maken planmilieueffectenrapport.” en “op basis van een set van ruimtelijke, landschappelijke, ecologische en socio-economische criteria een drietal onderbouwde ruimtelijke scenario’s uit te werken op perceelsniveau.” waarbij “het bepalen van de criteria en het uitwerken van de scenario’s in nauw overleg en onder begeleiding gebeurt van het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Landbouw en Visserij.” waarbij “alle scenario’s moeten voldoen aan het beslist beleid inzake de te realiseren bosgordel van 717 ha van Kluisbos tot Koppenberg.” en waarbij “mogelijke criteria die gehanteerd kunnen worden bij het uitwerken van deze scenario’s onder meer zijn:
 de huidige bestemming en ligging binnen habitatrichtlijngebied;
 ruimtelijke configuratie van de boskernen en het noodzakelijke minimumstructuurareaal;
 de geschiktheid van gronden voor bosuitbreiding;
 de erosiegevoeligheid en gevoeligheid voor grondverschuiving van de gronden;
 de geschiktheid van gronden voor landbouw op basis van fysisch systeem;
 het landbouweconomisch belang van gronden voor bestaande landbouwbedrijven;
 de landschappelijke waarde van het landschap en de te vrijwaren zichten binnen de vastgestelde landschapsatlasrelicten; “
Dit alles dient te resulteren “in een expertenadvies met een kaart op perceelsniveau”.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum16/12/1930/12/20
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties