Vlaanderen.be

Project

Platform Passende Beoordeling, partim LSVI terrestrische systemen en versneld karteren van habitattypen

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit project beoogt zowel het versneld op terrein karteren van delen van habitatrichtlijngebieden als het ontsluiten en zelf verzamelen van gegevens van de lokale staat van instandhouding (LSVI) van Natura 2000 habitattypen. We benutten hiervoor het beoordelingskader van Oosterlynck et al. (2014), maar bepalen ook het verschil met ’t Jollyn et al. (2009). Hierbij dient vooraf beslist te worden of die LSVI-bepalingen betrekking hebben op alle, dan wel een deel van de LSVI-criteria. De prioriteiten voor veldwerk worden in overleg met ANB bepaald, rekening houdende met noden van andere projecten. Wat bestaande informatiebronnen (bv. habitatkarteringen, vegetatieopnamen in INBOVEG) betreft, dient onderzocht te worden in hoeverre ze geschikt zijn om er (een deel van de) LSVI-indicatoren uit af te leiden. Alle LSVI-(deel)bepalingen worden opgenomen in een databank (met expliciete vermelding van de bron van de ruwe gegevens). De wijze van terbeschikkingstelling hangt af van het al dan niet tot stand komen van een databank uit middelen buiten dit project.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1531/12/20
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties